free website creation software

MaintBase

Drift & vedligeholdelse af din virksomhed

Web + SQL Server

  1. WEB TEKNOLOGI - Systemet afvikles i en Internet Browser med adgang til en Microsoft SQL Server database der enten er placeret internt eller hosted hos Computer Care. Antal brugere og antal data er kun begrænset af installationens Hardware kapacitet
  2. ROLLE BASERET - Adgang og rettigheder tildeles som administrator, manager eller bruger. Hver manager styrer sine tildelte ressourcer ud fra sit eget dashboard. Brugeren har sit eget Log-in og anvender systemet i en mindre udgave målrettet sit arbejdsomtåde. 
  3. FUNKTIONER - Systemet har funktioner der dækker følgende driftsområder: Bygninger, maskiner og inventar (anlægsaktiver). Personale og tidsregistrering (komme/gå tid). Vedligeholdelseplaner og servicering af bygninger, maskiner og udstyr. Registrering af sensor tælleværker. Kostcenter og driftbudgettering. Rapportering af interne og eksterne vedligeholdelsesopgaver og statistik. Lager- og indkøbsystem for reservedele og forbrugsstoffer. Kalendersystem. Dokumenthåndtering.
  4. ANVENDELSE - Systemet arbejder i realtid og giver derfor et godt overblik over en given driftsituation. De brancher der har behov for særlig styring af bygninger, maskiner eller anlæg samt behov for realtidsoplysninger bør se nærmere på dette system. 

Driftbudget

Der budgetteres på kostcentre hvortil der løbende tilbagemeldes og opfølges på månedsbasis. Timesats for et kostcenter beregnes ud fra antal produktionstimer eller kapacitet.

Tidsregistrering

Anvendes TimeBase til tidsregistrering af timelønnede, vil data pr. lønperiode blive overført og indgå i budgetopfølgning pr. kostcenter.

Varekatalog

Alle indkøbte driftsmidler og udstyr oprettes i et varekatalog hvorfra der efterfølgende genbestilles. Fordelen er at alle  specifikationer, reservedele og vedligeholdelseopgaver kan koordineres når flere katalognummre er ens. 

Vedligeholdelse

For de maskiner eller anlæg der kræver vedligehold kan der oprettes planer for såvel hele eller dele af udstyret. Planer der afvikles med faste intervaller kan sættes til Auto Repeat. Ved inspektion kan flere maskiner eller maskindele samles i Pools.

Sensorer

Sensorværdier kan indtastes i systemet (eller direkte tilkobles) hvorved en beregning vil vise antal dage til service. Alarmværdier kan indsættes til at oplyse om antal dage til servicepunktet indtræffer.

Reservedele

Lagersystemet indeholder reservedele og forbrugsvarer. Alle varer kan sættes til et minimumsantal for automatisk booking og genbestilling. Alle reservedele er linket til katalognr. og vises for hver maskine de tilhører.

Driftstatus

Driftstatus  giver et godt overblik over virksomhedens aktuelle situation. Status kan vises på virksomhedsniveau, Managerniveau og Brugerniveau.

Informationer

De informationer der vises på oversigten, er alle relateret til at en manager skal foretage en handling eller træffe en beslutning.

Efterbehandling

Alle viste informationer kan efterbehandles ved at klikke på en aktuel række i en af tabellerne. Fejlmeldinger er som regel vigtige at få afklaret.

Mobirise

Lokationer

Systemet forudsætter at at alle bygninger er registreret med etager, sektioner og rum. Afhængig af type virksomhed eller institusion kan man herefter placere sine installationer, maskiner og inventar. Systemet er velegnet til bygningsvedligeholdelse da det er enkelt at genfinde komponenter og inventar. Tegninger og dokumenter kan uploades/genfindes under hvert Bygningsnummer.

 

Mobirise

Stamdata over maskiner og udstyr

Alt udstyr tildeles et Reg. Nr. ved oprettelse. Er udstyr indkøbt via indkøbskataloget vil de fleste data automatisk blive oprettet. Større maskinanlæg kan inddeles i komponenter såfremt der ønskes forskellige inspektion- og vedligeholdsplaner. Stamdata har link til relevante fejlmeldinger, rapporter, reservedele, leverandøroplysninger, PDF og Word dokumenter, budgetoplysninger samt en log-fil.

Skabelon for vedligehold

Der kan oprettes et vilkårligt antal vedligeholdelsesprogrammer pr. udstyr ved at oprette skabeloner. En skabelon indeholder en række faste oplysninger der pre-definerer opgaven. Skabeloner kan være internt eller eksternt rettet. Externe skabeloner indeholder tillige en serviceorder til underleverandør.

Skabelon for reparation

Som for vedligehold, oprettes der skabeloner for reparationer. Skabeloner oprettes på det tidspunkt en reparation er aktuel. Findes en skabelon i forvejen for pågældende reparation, kan denne genanvendes. Når man aktiverer en skabelon indsættes den i kalenderen.

Mobirise
Mobirise

Opsætning

hver skabelon har reference til udstyret vedr. varenr., serrienr. og leverandør. Opsætningen kan sættes til at gentage sig selv i en fast periode, eller opsættes som en sensor, eller bare startes af en manager. PDF dokumenter kan uploades som dokumentation.

Mobirise

Instruktion

Hver skabelon har mulighed for oprettelse af en fyldestgørende instruktion til den/de der skal udføre opgaven. Instruktionen kan suppleres med en checkliste der skal udfyldes i forbindelse med opgaven. Instruktionen kan suppleres med billeder.

Mobirise

Reservedele

En reservedelsliste kan specificeres for hver skabelon, hvorved udførsel af et job forenkles idet der ikke skal søges efter reservedele. Skabelonerne indeholder tillige en liste over samtlige service og vedligeholdelsesrapporter der er udført på udstyret.

Rapportering af reparation og vedligehold

I det øjeblik en skabelon bliver aktiveret i kalenderen, oprettes en rapport, hvorfra arbejdet udføres i henhold til instruktioner mv.
En rapport er i princippet et "forklæde" der indeholder alle oplysninger fra en skabelon. 

Udførelse

Instruktionen indeholder navn på den der forestår opgaven. Hver opgave tidsstemples med "Start" og "Stop" tider.

Kontrol

Når en opgave er udført kontrolleres rapporten af en Manager der også lukker rapporten når ok.

Mobirise
Mobirise

Forbrug

Forbrugsvarer, arbejdstid og reservedele kan angives direkte i rapporten.

Mobirise

Serviceorder

For eksterne ydelser genereres automatisk en serviceorder der sendes til underleverandør.

Mobirise

Billeder

Billeder kan uploades som dokumentation

Vedligeholdelsesoversigt

Alt udstyr der har en vedligeholdelsesplan tilknyttet vises i oversigten. Det er altid den sidste rapport der vises og der kan bladres i tidliger rapporter. Der kan editeres i plan og event efter behov.

Mobirise
Mobirise

Varekatalog

Når der indkøbes maskiner, udstyr eller inventar sker det fra varekataloget. Findes varen i kataloget er det blot at angive kostcenter og klikke på Køb/Booking. Herefter genereres en indkøbsordre.
Fordelen ved at anvende kataloget er bl.a. at alle specifikationer, reservedele og vedligeholdelsesplaner kan koordineres via katalognr. når samme type udstyr anvendes i flere afdelinger eller af flere brugere, samt at det er mindre tidskrævende at genbestille allerede oprettede katalogemner.

Ved hjælp af katalognummeret er der altid styr på hvor og hvem der er Bruger eller Manager af det pågældende emne.

Dokumenter vedr. anvendelse og vedligeholdelse opbevares ligeledes på katalognr. og er således tilgængeligt for alle maskiner / udstyr med samme katalognr.

Mobirise

Varenummer

Varenumre kan vises i et fælles lagersystem hvor der kan søges på flere kriterier. Mere specifikt kan en bestemt reservedel hurtigt findes eller oprettes ved at gå direkte på "Leverandør Account" hvor alle leverandørens varenumre vises. Allernativt kan man ved at gå til en maskines stamdata få vist vaenumre kun relevant for den pågældende maskine / udstyr.

Mobirise

Pools

Ved inspektion / vedligeholdelse af ensartede komponenter på flere maskiner (ofte produktionslinier) kan der oprettes en Pool der samler forskellige aktiviteter under èn hovedaktivitet. 

Mobirise

Sensorer

Mange vedligeholdelsesopgaver beror på en sensors værdi. En sensors værdi kan manuelt indtastes i systemet, eller via et interface direkte tilkobles serveren, hvorved tidspunkt for en aktivitet kan beregnes og udføres.

Ved hver opdatering af tæller beregnes en forventet dato for vedligehold.

Leverandør Account

Alle relevante leverandøroplysninger er samlet under én konto. Varenumre grupperes som: Katalog numre, Interne ydelser, Eksterne ydelser, Reservedele, Generelle reservedele, Forbrugsvarer og Generelle forbrugsvarer. Relevante varenumre kan sættes til automatisk genbestilling.

Indkøbsordre

Indkøb foregår ved at booke et antal varenumre, eller automatisk hvis et genbestillingspunkt er indtastet. Der skelnes mellem indkøb af varer og serviceydelser,

Lagertilgang / afgang

Lagerbevægelser kan følges på lister der er grupperet på år og måned. En række filtre er til rådighed for selektering af f.eks. forbrug pr. maskine.

Stamdata

Leverandørens stamdata indeholder udover traditionelle informationer tillige alle kontaktpersoner vedr. salg, support og vedligeholdelse, 

Mobirise

Kostcentre

Alle aktiviteter i systemet har reference til et kostcenter der har status som "Statisk" eller "Dynamisk". Ved oprettelse af budgetter fordeles alle statiske omkostninger til de dynamiske kostcentre hvorefte timesats udregnes pr. dynamisk kostcenter. 

Budget

Der budgetteres pr. måned for de omkostningstyper der findes for dynamiske kostcentre. Statiske kostcentre kan individuelt omkostningsbestemmes.

Timesatser

Alle statiske omkostninger fordeles procentvis til de dynamiske kostcentre hvorefter timesats beregnes ud fra antal produktionstimer og kapacitet.

Opfølgning

Budgetopfølgning foregår ved at sammenholde de budgetterede tal med de aktuelle tal der er specificeret pr måned og vises pr. faneblad pr. omkostningstype.

Mobirise

Anlægsaktiver

Alle maskiner, udstyr, bygninger er automatisk oprettet som aktiver når deres stamdata oprettes.

Afskrivninger

Afskrivninger foretages årligt i henhold til almindelige afskrivningsregler.

Leasekontrakter

Årligt foretages en kørsel for udstyr på leasekontrakt der beregner det årlige leasebeløb og restbeløb.

Mobirise